fbpx

HOME STAGING

O HOME STAGING é un conxunto de TÉCNICAS DE MARKETING INMOBILIARIO, unha ferramenta publicitaria e comercial. Está basada nun proxecto estratéxico onde se potencian as cualidades da vivenda, convencendo e namorando aos posibles compradores ou inquilinos. Tras aplicar técnicas de Home Staging, as vivendas lucen impecables, confortables e acolledoras, destacando entre a oferta existente e competente.

Estas técnicas baséanse nunha decoración neutral e armónica. A súa finalidade é gustar ao maior número de persoas posible sen importar os seus gustos, sexo, idade, etc. e que poidan imaxinarse vivir na casa dende os primeiros minutos da visita.

Home Staging significa literalmente “posta en escea da casa”. Estas técnicas foron desenvoltas nos Estados Unidos hai uns trinta anos e están sendo aplicadas agora en Europa en países como Reino Unido, Holanda, Suecia ou Francia.

· Grazas aa home staging os inmuebles véndense ou alúqanse rápido e ao mellor prezo ·

Mellórase a calidade de cada espazo do inmoble a baixo custo, resaltando os puntos fortes e minimizando os puntos débiles, a través da estética.

As accións de mellora son:

 • Visitar el inmueble para valoración general.
 • Ordenardespejarlimpiar despersonalizar el inmueble.
 • Reparar lo que no funciona.
 • Iluminar mejor la vivienda.
 • Decorar el hogar de manera neutra, armónica, acogedora y atractiva.
 • Hacer las mediciones correspondientes para el plano de distribución.
 • Hacer y revelar digitalmente fotografías profesionales de la vivienda para lanzarla al mercado inmobiliario e incrementar su interés.
 • Retirada del material en propiedad tras el tiempo pactado.
 • Visitar o inmoble para valoración xeral.
 • Ordenar, despexar, limpar despersonalizar o inmoble.
 • Reparar o que non funciona.
 • Iluminar mellor a vivenda.
 • Decorar o fogar de maneira neutra, armónica, acolledora e atractiva.
 • Facer as medicións correspondentes para o plano de distribución.
 • Facer e revelar dixitalmente fotografías profesionais da vivenda para lanzala ao mercado inmobiliario e incrementar o seu interese.
 • Retirada do material en propiedade tras o tempo pactado.

· Vender ou aluqar máis rápido suporá un aforro económico ·

Gracias al Home Staging los inmuebles se venden o alquilan rápido y al mejor precio, obteniendo una mayor rentabilidad.

Nun contexto de crise económica e inmobiliaria, apareceu a necesidade de diferenciarse e sacar o máximo potencial a bens inmobiliarios antes de poñelos no mercado. Inverter ca fin de preparar a vivienda para a súa posta en venda ou en aluguer é cada vez máis necesario.

Os compradores volvéronse máis esixentes e os vendedores, profesionais ou particulares, decatáronse da importancia de presentar un produto impecable e atractivo para destacalo entre a oferta existente. As vivendas que non están en perfecto estado son, moi a miúdo, obxecto de negociacións de prezo importantes.

Grazas ao Home Staging os inmobles véndense ou alúganse rápido e ao mellor prezo, obtendo unha maior rentabilidade.

Beneficios que aporta:

 • Máis visitas ao inmoble.
 • Axuda a pechar operacións ao mellor prezo.
 • Axuda a conseguir ventas en exclusiva.
 • Aporta a profesionalización do sector.
 • Mellora a imaxe de marca e a competitividade da empresa inmobiliaria.
 • Permite cobrar honorarios máis altos á empresa inmobiliaria que o xestiona.
 • É unha fonte de ingresos extra para a axencia que o executa.

· Co home staging revalorízanse os fogares ·

O Home Staging diríxese a todo tipo de vivendas que se ofertan en venta ou aluguer, tanto de segunda man como novas. A fin é aumentar as oportunidades de atopar un interesado rápido e obter o máximo beneficio.

Estes servizos diríxense a:

 • Inmobiliarias, inversores ou propietarios que queren vender ou alugar de forma permanente ou vacacional. Inclúe turismo rural, pensións, hostais ou pequenos hoteis.
 • Promotores que desexan presentar un piso piloto a baixo custo.
 • Bancos con inmobles á venda.
 • Cualquer requerimento de proxecto de deseño interior.